Symposion

Rejestracja »

Wersja I

Regulamin ogłaszania prac w Kwartalniku

Family Medicine & Primary Care Review

X JUBILEUSZOWY ZJAZD POLSKIEGO

TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia

ul. Wystawowa 1

Wrocław 9-10 maja 2013 r.

 

dotyczy wykładów plenarnych

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 15 lutego 2013 r.

 

 

Przygotowanie pracy do druku

Prosimy o przygotowanie tekstu w Wordzie, czcionka 12 pkt. według następujących wskazówek:

 

1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko Autora (-ów), miejsce zatrudnienia oraz kierownik placówki – do 600 znaków (ze spacjami).

Należy ustalić rolę i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy według  załączonego klucza:

A- przygotowanie projektu badania (study design)

B- zbieranie danych (data collection)

C- analiza statystyczna (statistical analysis)

D- interpretacja danych (data interpretation)

E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation)

F- opracowanie piśmiennictwa (literature search)

G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

2. Streszczenia w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (3-6) – do 2000 znaków (ze spacjami).

Struktura streszczeń prac oryginalnych i opisów przypadków powinna pokrywać się ze strukturą tekstu głównego (z wyjątkiem dyskusji). W streszczeniu (Summary) należy więc wyodrębnić cztery części : Wstęp (Background), Materiał i metody (Material and Methods), Wyniki (Results) i Wnioski (Conclusions).

 

3. Tekst pracy bez streszczeń wraz z Piśmiennictwem i podanym na końcu adresem do

korespondencji, telefonem, adresem e-mail – do 14 000 znaków (ze spacjami).

Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym

oznacza się je kolejnymi liczbami w nawiasach klamrowych, np. [1], [6,13]. To samo dotyczy

cytowań umieszczanych w tabelach lub opisach rycin – nadaje się im kolejne numery, zachowując ciągłość z numeracją w tekście pracy.

Piśmiennictwo należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy unikać cytowania abstraktów zjazdowych, a informacje niepublikowane (tzw. informacje własne, doniesienia ustne itp.) nie mogą służyć jako źródło cytatu. Spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu pracy w kolejności zgodnej z pojawianiem się cytowanych prac w tekście. Jeśli liczba autorów publikacji nie przekracza 6, podaje się wszystkie nazwiska oraz inicjały (bez kropek). Jeśli autorów jest 7 lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”. Skróty tytułów czasopism muszą odpowiadać skrótom podawanym w Index Medicus; pisze się je kursywą, bez kropek. Po podaniu roku wydania stawiamy średnik, po podaniu tomu – dwukropek,

po podaniu stron (od-do) – kropkę. W przypadku wydawnictw zwartych podaje się: nazwisko

redaktora (-ów), inicjały imienia lub imion, tytuł publikacji pisany kursywą, miejsce wydania,

nazwę wydawnictwa, rok wydania, ewentualnie numery stron.

 

Do pracy przesyłanej do Redakcji należy dołączyć pisemną zgodę kierownika jednostki (zakładu, kliniki itp.) na druk oraz oświadczenie Autora, że praca nie była uprzednio publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie. Autor musi również dołączyć wypełniony

„Formularz zgłoszeniowy pracy”(dostępny na stronie http://www.familymedreview.org/rules.html).

Autor ma obowiązek wykazania (w ramach Piśmiennictwa przesyłanej pracy), że zna

dorobek czasopisma, do którego kieruje swój artykuł.

Ma także obowiązek cytowania przyjętej do druku pracy w innych czasopismach,

zgodnie z podejmowaną tematyką. Artykuły Autorów, którzy nie dostosują się do tych

wymagań, nie będą przyjmowane do postępowania redakcyjnego.

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.

 

Prace należy przesyłać WYŁĄCZNIE drogą internetową na adres e-mail:

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys