Symposion

Rejestracja »
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Wersja II

 (dotyczy doniesień ustnych i plakatowych)

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 30 stycznia 2012r.

 

Przyjmowane są jedynie prace oryginalne i opisy przypadków! 

 

Przygotowanie pracy do druku

 

Prosimy o przygotowanie tekstu w Wordzie, czcionka 12 pkt. według następujących wskazówek:

 

1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko Autora (-ów), miejsce zatrudnienia  oraz kierownik placówki   –  do 600 znaków (ze spacjami).

Należy ustalić rolę i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy według załączonego klucza:

A- przygotowanie projektu badania (study design)

B- zbieranie danych (data collection)

C- analiza statystyczna (statistical analysis)

D- interpretacja danych (data interpretation)

E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation)

F- opracowanie piśmiennictwa (literature search)

G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

2. Streszczenia w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi  w języku polskim i angielskim
(3-6) –  do 2000 znaków (ze spacjami).

Struktura streszczeń powinna pokrywać się ze strukturą tekstu głównego (z wyjątkiem dyskusji). W streszczeniu (Summary) należy więc wyodrębnić cztery części  (dotyczy również opisów przypadków): Wstęp (Background), Materiał i metody (Material and methods), Wyniki (Results) i Wnioski (Conclusions).

 

3. Tekst pracy bez streszczeń wraz z Piśmiennictwem i podanym na końcu adresem do korespondencji, telefonem, adresem  e-mail – do 6600 znaków (ze spacjami).

Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym oznacza się je kolejnymi liczbami w nawiasach klamrowych, np. [1], [6,13]. To samo dotyczy cytowań umieszczanych w tabelach lub opisach rycin – nadaje się im kolejne numery, zachowując ciągłość z numeracją w tekście pracy.

Piśmiennictwo należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy unikać cytowania abstraktów zjazdowych, a informacje niepublikowane (tzw. informacje własne, doniesienia ustne itp.) nie mogą służyć jako źródło cytatu. Spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu pracy w kolejności zgodnej z pojawianiem się cytowanych prac w tekście. Jeśli liczba autorów publikacji nie przekracza 6, podaje się wszystkie nazwiska oraz inicjały (bez kropek). Jeśli autorów jest 7 lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”. Skróty tytułów czasopism muszą odpowiadać skrótom podawanym w Index Medicus; pisze się je kursywą, bez kropek. Po podaniu roku wydania stawiamy średnik, po podaniu tomu – dwukropek, po podaniu stron (od-do) – kropkę. W przypadku wydawnictw zwartych podaje się: nazwisko redaktora (-ów), inicjały imienia lub imion, tytuł publikacji pisany kursywą, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok wydania, ewentualnie numery stron.

 

Do pracy przesyłanej do Redakcji należy dołączyć pisemną zgodę kierownika jednostki (zakładu, kliniki itp.) na druk oraz oświadczenie Autora, że praca nie była uprzednio publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie. Autor musi również dołączyć wypełniony „Formularz zgłoszeniowy pracy” (dostępny na stronie http://www.familymedreview.org/rules.html ).

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.

 

Prace należy przesyłać WYŁĄCZNIE drogą internetową na adres e-mail: 

 

Druk pracy warunkuje wniesienie opłaty zjazdowej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o dwóch pozytywnych recenzjach 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys