baner

Streszczenia

Streszczenia, które zostały zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów prezentowane będą podczas Sesji Plakatowej.

Sesja Plakatowa odbywać się będzie w Sali Audytorium Maximum DE na poziomie 2, w dniu 18 czerwca 2011 r.Autorzy plakatów proszeni są o ich umieszczenie na „posterze” na 30 minut przed daną sesją oraz usunięcie ich bezpośrednio po jej zakończeniu.
Materiały do umocowania plakatu zapewniają organizatorzy.


SESJE PLAKATOWE
Sesja plakatowa P1: sobota, 18 czerwca, godz. 8.30-10.15
Przewodniczący: prof. dr hab. dr n. med. Witold Lukas, dr n. med. Iwona Pirogowicz,
dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Sesja plakatowa P2: sobota, 18 czerwca, godz. 10.45-12.30
Przewodniczący: dr n. med. Jarosław Drobnik, dr n. med. Agnieszka Muszyńska,
dr Małgorzata Hadzik-Błaszczyk

Sesja plakatowa P3: sobota, 18 czerwca, godz. 15.45-17.30
Przewodniczący: dr hab. n. med. Piotr Tyszko, dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas,
dr Tomasz Rusinowicz

 

 

 

Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review w ramach IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w Hotelu Ossa, koło Rawy Mazowieckiej  

Dotyczy wykładów plenarnych

WERSJA I
TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 16 marca 2011 roku

Szanowni Państwo,
Redakcja przygotowała dla Państwa, skróconą wersję Regulaminu publikacji prac, przygotowywanych przez Państwa w związku  z IX Zjazdem PTMR. Praca może być odesłana Autorom z prośbą o dostosowanie do wymogów redakcyjnych. Redakcja Naukowa zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek i skrótów bez porozumienia z Autorami.
Prace wymagające korekty zostaną przesłane Autorom wraz z uwagami Recenzenta i Redakcji. Zmiany w treści artykułu, dopisywanie nowego tekstu, poprawki na rysunkach powstałe z winy Autorów nie będą uwzględniane przez Redakcję na etapie korekty. Korekty należy zwrócić w ciągu 7 dni od daty wysłania z Redakcji.

Prawa autorskie (copyright).
Praca zakwalifikowana do druku w kwartalniku staje się własnością FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW. Tym samym wszelkie prawa autorskie – do wydawania i rozpowszechniania nadesłanego materiału we wszystkich znanych formach – zostają przeniesione na Wydawcę. Praca nie może więc być m.in. publikowana (w całości lub w częściach) w innych wydawnictwach w kraju ani za granicą bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.

Przygotowanie pracy do druku
Prosimy o przygotowanie tekstu w Wordzie 12 pkt. według następujących wskazówek:
1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko Autora (-ów), miejsce zatrudnienia oraz kierownik placówki - do 600 znaków (ze spacjami).
2. Streszczenia w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi – do 2000 znaków (ze spacjami).
3. Tekst pracy bez streszczeń wraz z podaniem na końcu miejsca do korespondencji, telefonu, adresu e- mailowego – do 14 500 znaków (ze spacjami).

Do pracy przesyłanej do Redakcji należy dołączyć  pisemną zgodę kierownika jednostki (zakładu, kliniki itp.) na druk oraz oświadczenie Autora, że praca nie była uprzednio publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie. Autor musi również dołączyć wypełniony „Formularz zgłoszeniowy pracy” (zamieszczany w FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW oraz dostępny na stronie WWW Redakcji), w którym poświadcza spełnienie warunków określonych w poszczególnych punktach Regulaminu.

Układ pracy: tytuł, imiona i nazwiska Autorów, nazwa zakładu, instytutu lub placówki, w której praca została wykonana, imię, nazwisko i tytuł naukowy kierownika zakładu (instytucji). Praca powinna się składać ze streszczenia strukturalnego, 3-6 słów kluczowych, tekstu głównego (w przyjętym układzie: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski), spisu piśmiennictwa oraz tytułu, streszczenia strukturalnego i słów kluczowych w języku angielskim (pochodzących ze standardowego wykazu MeSH, tj. Medical Subject Headings obowiązującego w Index Medicus). Praca powinna zawierać także pełny, aktualny adres i telefon (prywatny lub miejsca pracy) oraz adres poczty elektronicznej pierwszego Autora, pod który można kierować korespondencję.

Należy ustalić rolę i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy według załączonego klucza:
A- przygotowanie projektu badania (study design)
B- zbieranie danych (data collection)
C- analiza statystyczna (statistical analysis)
D- interpretacja danych (data interpretation)
E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation)
F- opracowanie piśmiennictwa (literature search)
G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Struktura streszczeń powinna pokrywać się ze strukturą tekstu głównego, z wyjątkiem dyskusji. W streszczeniu (Summary) należy więc wyodrębnić  cztery części: Wstęp (Background), Materiał i metody (Material and methods), Wyniki (Results) i Wnioski (Conclusions).

Jednostki i skróty. W pracach należy używać jednostek metrycznych (SI). Można stosować standardowe skróty, które należy jednak zdefiniować w streszczeniu i/lub przy pierwszej wzmiance w tekście. Skróty stosuje się tylko wtedy, gdy dany termin jest stosowany wielokrotnie, a jego skrót stanowi dla Czytelnika ułatwienie.

Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym oznacza się je kolejnymi liczbami w nawiasach klamrowych, np. *1+, *6,13+. To samo dotyczy cytowań umieszczanych w tabelach lub opisach rycin – nadaje się im kolejne numery, zachowując ciągłość z numeracją w tekście pracy.
Piśmiennictwo należy ograniczyć do niezbędnego minimum - liczba cytowanych pozycji nie powinna przekraczać  20 dla pracy oryginalnej, a 40 – dla poglądowej. Zalecane jest korzystanie z publikacji spełniających wymogi „ medycyny opartej na potwierdzonych danych naukowych” (evidence based medicine). Należy unikać cytowania abstraktów zjazdowych, a informacje niepublikowane (tzw. informacje własne, doniesienia ustne itp.) nie mogą służyć jako źródło cytatu.

Spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu pracy w kolejności zgodnej z pojawianiem się cytowanych prac w tekście. Jeśli liczba autorów publikacji nie przekracza 6, podaje się wszystkie nazwiska oraz inicjały (bez kropek). Jeśli autorów jest  7  lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”. Skróty tytułów czasopism muszą odpowiadać skrótom podawanym w Index Medicus; pisze się je kursywą, bez kropek. Po podaniu roku wydania stawiamy średnik, po podaniu tomu – dwukropek, po podaniu stron (od-do) – kropkę. W przypadku wydawnictw zwartych podaje się: nazwisko redaktora (-ów), inicjały imienia lub imion, tytuł publikacji pisany kursywą, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok wydania, ewentualnie numery stron. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bibliograficznych znanych jako System Vancouverski (Vancouver System of Bibliographic referencing).

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.
Prace należy przesyłać WYŁĄCZNIE drogą internetową na adres e-mail: [email protected]

 

Dotyczy doniesień ustnych i plakatowych

 WERSJA II

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 16 marca 2011 roku

Szanowni Państwo,
Redakcja Family Medicine & Primary Care Review przygotowała dla Państwa skróconą wersję Regulaminu publikacji prac, przygotowywanych przez Państwa w związku z  IX Zjazdem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Praca może być odesłana Autorom z prośbą o dostosowanie do wymogów redakcyjnych. Redakcja Naukowa zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek i skrótów bez porozumienia z Autorami.

Prace wymagające korekty zostaną przesłane Autorom wraz z uwagami Recenzenta i Redakcji. Zmiany w treści artykułu, dopisywanie nowego tekstu, poprawki na rysunkach powstałe z winy Autorów nie będą uwzględniane przez Redakcję na etapie korekty. Korekty należy zwrócić w ciągu 7 dni od daty wysłania z Redakcji.

Prawa autorskie (copyright). Praca zakwalifikowana do druku w kwartalniku staje się własnością FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW. Tym samym wszelkie prawa autorskie – do wydawania i rozpowszechniania nadesłanego materiału we wszystkich znanych formach – zostają przeniesione na Wydawcę. Praca nie może więc być m.in. publikowana (w całości lub w częściach) w innych wydawnictwach w kraju ani za granicą bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.

Przygotowanie pracy do druku

Prosimy o przygotowanie tekstu w Wordzie 12 pkt. według następujących wskazówek:
1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko Autora (-ów), miejsce zatrudnienia oraz kierownik placówki - do 600 znaków (ze spacjami).
2. Streszczenia w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi – do 2000 znaków (ze spacjami).
3. Tekst pracy bez streszczeń wraz z podaniem na końcu miejsca do korespondencji, telefonu, adresu e- mailowego – do 6600 znaków (ze spacjami).

Do pracy przesyłanej do Redakcji należy dołączyć pisemną zgodę kierownika jednostki (zakładu, kliniki itp.) na druk oraz oświadczenie Autora, że praca nie była uprzednio publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.  Autor musi również dołączyć wypełniony „Formularz zgłoszeniowy pracy” (zamieszczany w FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW oraz dostępny na stronie WWW Redakcji), w którym poświadcza spełnienie warunków określonych w poszczególnych punktach Regulaminu.

Układ pracy: tytuł, imiona i nazwiska Autorów, nazwa zakładu, instytutu lub placówki, w której praca została wykonana, imię, nazwisko i tytuł naukowy kierownika zakładu (instytucji). Praca powinna się składać ze streszczenia strukturalnego, 3-6 słów kluczowych, tekstu głównego (w przyjętym układzie: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski), spisu piśmiennictwa oraz tytułu, streszczenia strukturalnego i słów kluczowych w języku angielskim (pochodzących ze standardowego wykazu MeSH, tj. Medical Subject Headings obowiązującego w Index Medicus). Praca powinna zawierad także pełny, aktualny adres i telefon (prywatny lub miejsca pracy) oraz adres poczty elektronicznej pierwszego Autora, pod który można Kierować  korespondencję. Należy ustalić rolę i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy według załączonego klucza:

A- przygotowanie projektu badania (study design)
B- zbieranie danych (data collection)
C- analiza statystyczna (statistical analysis)
D- interpretacja danych (data interpretation)
E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation)
F- opracowanie piśmiennictwa (literature search)
G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Struktura streszczeń powinna pokrywać się ze strukturą tekstu głównego, z wyjątkiem dyskusji. W streszczeniu (Summary) należy więc wyodrębnić cztery części: Wstęp (Background), Materiał i metody (Material and methods), Wyniki (Results) i Wnioski (Conclusions).

Jednostki i skróty. W pracach należy używać jednostek metrycznych (SI). Można stosować standardowe skróty, które należy jednak zdefiniować  w streszczeniu i/lub przy pierwszej wzmiance w tekście. Skróty stosuje się tylko wtedy, gdy dany termin jest stosowany wielokrotnie, a jego skrót stanowi dla Czytelnika ułatwienie.

 Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym oznacza się je kolejnymi liczbami w nawiasach klamrowych, np. *1+, *6,13+. To samo dotyczy cytowań umieszczanych w tabelach lub opisach rycin – nadaje się im kolejne numery, zachowując ciągłość z numeracją w tekście pracy. Piśmiennictwo należy ograniczyć do niezbędnego minimum - liczba cytowanych pozycji nie powinna przekraczać  20 dla pracy oryginalnej, a 40 – dla poglądowej. Zalecane jest korzystanie z publikacji spełniających wymogi „medycyny opartej na potwierdzonych danych naukowych” (evidence based medicine). Należy unikać  cytowania abstraktów zjazdowych, a informacje niepublikowane (tzw. informacje własne, doniesienia ustne itp.) nie mogą służyć jako źródło cytatu.

Spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu  pracy w kolejności zgodnej z pojawianiem się cytowanych prac w tekście. Jeśli liczba autorów publikacji nie przekracza 6, podaje się wszystkie nazwiska oraz inicjały (bez kropek).  Jeśli autorów jest 7 lub więcej, wymienia się nazwiska pierwszych trzech, a po nich zamieszcza skrót „i wsp.” lub „et al.”. Skróty tytułów czasopism muszą odpowiadać skrótom podawanym w Index Medicus; pisze się je kursywą, bez kropek. Po podaniu roku wydania stawiamy średnik, po podaniu tomu – dwukropek, po podaniu stron (od-do) – kropkę. W przypadku wydawnictw zwartych podaje się: nazwisko redaktora (-ów), inicjały imienia lub imion, tytuł publikacji pisany kursywą, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok wydania, ewentualnie numery stron. Należy bezwzględnie przestrzegać  zasad bibliograficznych znanych jako System Vancouverski (Vancouver System of Bibliographic referencing).

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.
Prace należy przesyłać WYŁĄCZNIE drogą internetową na adres e-mail: [email protected]

realizacja: insys